Paul Ramsey otrzyma? nagrod? Sol Katz GFOSS

Podczas zamkni?cia plenarnej konferencji FOSS4G 2008 Paul Ramsey zosta? uhonorowany nagrod? Sol Katz za GFOSS w roku 2008. Odgrywa? on g?ówn? rol? w projektach takich jak PostGIS, GEOS, uDig, a tak?e okazywa? znacz?ce poparcie dla Open Source w kwestiach GIS w kontaktach ze spo?eczno?ci? rz?dow? i handlow?. Projekt PostGIS (przestrzenne rozrzeszenie do PostgreSQL) jest wiod?cym oprogramowaniem bazo-danowym do zastosowa? geo-przestrzennych, wnosz?c jednocze?nie znaczny wk?ad dla pojmowania FOSS4G jako “gotowego przedsi?biorstwa”. Paul poprowadzi? konferencj? FOSS4G w 2007 roku w Victorii, a teraz jest dyrektorem OSGeo. Jego wypowied? zosta?a nagrana w wersji video i jest dost?pna pod poni?szym linkiem:
http://download.osgeo.org/osgeo/conf/2008/ramsey-katz.mov

Background:

Nagroda Sol Katz dla GISFree and Open Source Software jest przyznawana raz w roku przez OSGeo tym, którzy wykazali si? znacz?cymi dzia?aniami w spo?eczno?ci GFOSS. Nagrodzeni musz? wnie?? swój wk?ad poprzez dzia?ania na korzy?? Open Source w sferze geo-przestrzennej. Mamy nadziej?, ?e nagroda uzna zarówno prac? cz?onków spo?eczno?ci, jak i doceni jednego z jej za?o?ycieli na d?ugi czas.

Sol Katz by? wczesnym pionierem GFOSS, który zostawi? po sobie spory dobytek w postaci aplikacji, specyfikacji formatu i narz?dzi. W pierwszej po?owie lat 80-tych bra? udzia? w rozwoju publicznej domeny pakietu GIS zwanego MOSS (Map Overlay and Statistical System). Spornie by?o to pierwsze oprogramowanie OS GIS na ?wiecie. Sol móg? pó?niej opublikowa? i utrzyma? PC MOSS. By? równie? pierwszym zaanga?owanym w narz?dzia publicznego translatora danych. Te, które rozwin?? dla konwertowania DEMs i odczytywania plików SDTS ponownie wnios?y swój wk?ad do spo?eczno?ci geo-przestrzennej i dzi? s? nadal dost?pne. Sol by? cz?stym wspó?pracownikiem na wielu serwerach geo-przestrzennych list, daj?cym sporo u?ytecznych instrukcji ca?ej spo?eczno?ci tego typu. Zbiór narz?dzi GIS Sol Katz’a w BLM jest wci?? dost?pny na: ftp://ftp.blm.gov/pub/gis/
Niestety, po niemal 10-letniej walce z ch?oniakiem nieziarniczym, Sol umar? 23 kwietnia 1999 roku. Mamy nadziej?, ?e jego dziedzictwo na zawsze pozostanie w ?wiecie GFOSS.

OSGeo Sponsors


View all sponsors