Wersja GeoTools 2.5.0 zosta?a opublikowana

Wersja GeoTools 2.5 jest dost?pna do ?ci?gni?cia:

http://geotools.codehaus.org/2.5.0

Publikacja 2.5.0 odznacza si? pierwsz? stabiln? wersj? wielu ciekawych opracowa? i w?a?ciwo?ci serii 2.5.x w??czaj?c w to:

– nowy element modelu opartego na GeoAPI,
– Java 5,
– wsparcie dla jednostek opartych na JSR-275,

oraz wiele wi?cej. Ca?y zapis zmian mo?na znale?? w Jira.

Inne ciekawe nowo?ci dla spo?eczno?ci GeoTools zawieraj? w sobie zako?czenie okresu inkubacji jako projektu OSGeo (Open Source Geospatial Foundation).

Specjalne podzi?kowania dla ka?dego, kto dostarczy? informacji oraz szeregowa? wady przy tworzeniu tej wersji. Wyrazy uznania dla Geomatys, GeoSolutions, Refractions Research i OpenGeo, oraz, co najwa?niejsze, dla u?ytkownika i spo?eczno?ci wspó?pracuj?cej za kontynuacj? prowadzenia GeoTools i doprowadzenia tego projektu do sukcesu.

Wi?cej informacji o nowej wersji i na temat projektu GeoTools w ca?o?ci mo?na uzyska? tutaj:

* http://docs.codehaus.org/display/GEOTDOC
* http://docs.codehaus.org/display/GEOTOOLS/2.5.x
* http://docs.codehaus.org/display/GEOTOOLS/Upgrade+to+2.5
* http://docs.codehaus.org/display/GEOTOOLS

OSGeo Sponsors


View all sponsors